• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Rehber-%C3%87anakkale/208006452630824
  • https://plus.google.com/u/0/117185460489122457188/posts
  • https://twitter.com/RehberCanakkale

Çanakkale’de 9 milyon 214 bin metrekare taşınmaz, 2B kapsamında satışa sunuldu. Kıymet takdiri tamamlanan 7 milyon 810 bin metrekare taşınmaza 15 milyon 127 bin lira değer biçildi. 2B SATIŞIYLA İLGİLİ TÜM MERAK EDİLENLER İÇİN TIKLAYIN…

Defterdar Sacide Şakar, 2B olarak tanımlanan Hazine arazilerinin satışıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olan ve kamuoyunda 2B olarak bilinen hazine arazilerinin satışını düzenleyen 6292 sayılı kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde resmi gezetede yayınlanarak yürürlüğü girdiğini belirten Şakar, doğrudan satış hakkından, 31 12 2011 tarihinden önce 2B arazilerini kullananların yararlanabileceğini açıkladı.  Artık ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan bu alanlarda imar uygulaması yapılamadığı için çarpık kentleşmenin olduğunu, kamu yatırımlarının bu fiili durum neticesinde yapılamaz duruma geldiğini ve bu yerlerden vergi alınamadığını belirten Defterdar Sacide Şakar, “Dolayısıyla vatandaşlarımızla bizim aramazdada uzun züren mülkiyet konusundaki bir takım hukuki davalar da devam etmekteydi. Şimdi bu yasa sayesinde 2B arazileriyle ilgili öteden beri süregelen anlaşmazlıklar çözüme kavuşacak. Daha önce tapusu verilmiş, ama 2B arazizi olması nedeniyle vatandaştan geri aldığımız ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettiğimiz bu durumlar düzeltilecek, mağduriyet giderilecek. Taşınmazlar kullanıcılarına satılacak. Buradan sağlanacak maddi kaynak ile öncelikle nakledilecek olan orman köylülerinin istihdamı için gereken kamulaştırmalar sağlanacak. Bunun dışında tarım alanı olarak kullanılmasında yarar görüldüğü için 2B alanı olarak belirlenen alanların ıslahı sağlanacak. Orman köylülerinin kalkınmaları desteklenecek. Birde yeni orman alanı olarak belirlenen yerler için harcamalar yapılacak. Gecekondu ve kentsel dönüşüm projeleri de yapılarak, çarpık yapılaşmanın da önüne geçilmiş olunacak” dedi. Çanakkale’de şuana kadar 1512 parselde 9 milyon 214 bin metrekare taşınmazın güncellemesinin yapıldığını açıklayan Defterdar Sacide Şakar, güncelleme çalışması devam eden 2 milyon 685 bin metrekarelik 213 taşınmazın bulunduğunu söyledi. Kıymet takdiri biten 1304 parseldeki 7 milyon 810 bin metrekare taşınmaza 15 milyon 127 bin lira değer biçildiğini ifade eden Şakar, güncelleme ve kıymet takdir çalışmalarının devam ettiğini, güncellemesi biten 1512 parsele, 213 parselin daha ilave edileceğini belirtti. 2B olarak belirlenen taşınmazların listelerini ise kaymakamlıklarda, belediyelerde, muhtarlıklarda ve hizmet binalarında ilan ettiklerini açıkladı.  2B olarak belirlenen her taşınmazın satılamayacağını da belirten Şakar, “Ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen alanlar satılamayacak. Kamu hizmetlerine ayrılan, Maliye Bakanlığınca satışı uygun görülmeyen taşınmazlar da satılmayacak” diye konuştu.

DEFTERDAR ŞAKAR, 2B ARAZİ SATIŞLARIYLA İLGİLİ TÜM MERAK EDİLENLERİ ŞÖYLE ANLATTI

31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarma işlemi 31/12/1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerde yapılmaktadır. Artık ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan bu alanlarda imar planlarının yapılamaması nedeniyle düzenli ve planlı kentleşme gerçekleştirilememiş, çarpık yerleşim yerleri oluşmuş, oluşan fiili durum sonrasında bu alanlarda kamu yatırımlarının yapılması zorlaşmış, bu yerlerden vergi alınamamış ve Devletle vatandaşlarımız arasında uzun süren mülkiyet konusunda hukuki ihtilaflar meydana gelmiştir.

6292 sayılı Kanun ile; bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması nedeniyle Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlarla ilgili öteden beri süregelen sorunların çözüme kavuşturulması, daha önce tapu verilmiş ancak 2/B olması nedeniyle tapusu iptal edilmiş olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, taşınmazların kullanıcılarına satılması ve buradan sağlanacak maddi kaynağın öncelikle nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, tarım alanı olarak kullanılmasında yarar görüldüğü için orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin ıslahı, imar ve ihyası, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, yeni orman alanlarının tesisi için kullanılması ile Gecekondu ve kentsel dönüşüm projeleri yapılarak çarpık ve plansız yerleşim yerlerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.

DOĞRUDAN SATIŞ HAKKINDAN KİMLER YARARLANACAK

Kanuna göre 2/B taşınmazlarını doğrudan satın alma hakkına sahip olanlar; 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarında veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında, 2/B taşınmazlarının 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler ile bunların mirasçıları ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri şartıyla bunların akdi halefleridir.

BAŞVURU SÜRESİ

 Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 ay içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekmektedir.

SATIŞ BEDELİ VE TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Kabul edilen Kanunla 2/B taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin  %70’i (Yüzdeyetmiş) olarak belirlenmiştir. Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20si bu durumda toplamda %56’ü ödenecektir, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır, bu halde de % 63’ü ödenecektir. Taksitli ödemelerde bedelin;  % 10’u  peşin ödenecek, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenecektir.

BAŞVURU BEDELİ

Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2.000,00 TL, dışında olan yerler için 1.000,00 TL başvuru bedeli alınacaktır. Bir kişinin birden fazla taşınmazın kullanıcısı olması halinde her bir taşınmaz için başvuru bedeli yatırılacak ve ayrı makbuz kesilecektir. Bir taşınmazın birden fazla kullanıcısı bulunması halinde her kullanıcının ayrı ayrı başvuru bedeli yatırması gerekmektedir. Hak sahibi olmadığı belirlenen başvuru sahiplerine, bu Kanundan yararlanamayacakları gerekçeleriyle birlikte bildirilerek başvuru bedeli aynen ve faizsiz olarak iade edilir.

KULLANICILARIN İLAN EDİLMESİ

3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarına göre düzenlenen, 2/B taşınmazlarının kullanıcılarını gösterir bilgi amaçlı listeler ilgili Belediye, Kaymakamlık, Köy Muhtarlıkları ve Hizmet Binalarında ilan edilmiş, ayrıca Defterdarlığımız (www.çanakkaledefterdarligi.gov.tr) web sitesinde ilan edilecektir.

SATIŞI YAPILAMAYACAK TAŞINMAZLAR

Ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen, kamu hizmetlerine ayrılan veya bu amaçla kullanılan ya da Maliye Bakanlığınca belirlenen taşınmazlar ile ilgili idarelerce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde idareye bildirilmesi şartıyla özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gerekenler ile içme ve kullanma suyu havzalarında maksimum su seviyesinden itibaren üç yüz metrelik bant içerisinde kalan yerler hak sahiplerine satılmaz.  Bu taşınmazların yerine istenilmesi halinde hak sahiplerine, hak sahibi oldukları taşınmazın rayiç değerine eşdeğer öncelikle aynı il sınırları içerisinde bulunan 2/B alanlarındaki taşınmaz, hesaplanacak satış bedeli karşılığında doğrudan satılabilecektir.

İADE HAKKINDAN YARARLANABİLECEKLER

Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan, Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan (daha önce karşılık taşınmaz verilen ya da bedel ödenenler hariç)

Taşınmazlardan 2/B kapsamında kalması nedeniyle tapuları iptal edilen taşınmazların eski kayıt maliki olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler yararlanabilecektir.

İade hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

İade hakkından yararlanmak isteyenlerden başvuru bedeli alınmayacaktır.

BAŞVURU YAPILABİLECEK YERLER

Merkez İlçedeki taşınmazlar için Çanakkale Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) İlçelerdeki taşınmazlar için  İlçe Malmüdürlüklerine başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru dilekçesi,(İdareden veya internet sayfasından temin edilecek dilekçe formu), Nüfus cüzdanı fotokopisi,Başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belge veya makbuz (Başvurular T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden ve aynı bankanın internet şubesinden “ 2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına ”  yatırılacaktır), Son 5 (beş) yıl için ödenmiş ecrimisil bedelleri varsa buna ilişkin belge, Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği, Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş hak sahibi veya mirasçılardan alınmış Noter tasdikli yazılı muvafakat, Tüzel kişiler için ayrıca gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,

BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILABİLECEĞİ YERLER

T.C. Ziraat Bankasının tüm şubelerine ve Bankanın internet şubesinden “2B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabına”, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerine yatırılacaktır.

TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ ŞERHİN TERKİN EDİLMESİ VE SON BEŞ YIL İÇİN TAHSİL EDİLEN ECRİMİSİL BEDELİNİN SATIŞ BEDELİNDEN MAHSUP EDİLMESİ

Bu Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine doğrudan satılan, tapu kayıtları geçerli kabul edilerek devredilen ve iade edilen taşınmazların tapu kütüklerindeki 6831 sayılı Kanunun 2 nci ve 2/B maddesine tabi olduğu yönünde konulmuş belirtmeler, Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir. Bu taşınmazlardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası iade edilmez.

PROJE ALANINDA KALAN 2/B TAŞINMAZLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ilgili büyükşehir ya da diğer belediyelerce kapsamı ve sınırları belirlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan gecekondu veya kentsel dönüşüm projesi uygulanacak alanlarda bulunan 2/B taşınmazları ilgili idareye devredilecektir.

ÇANAKKALE İLİNDEKİ 2/B TAŞINMAZLARI

Çanakkale İlinde bulunan 2/B taşınmazlarından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kanuna göre güncelleme listeleri ve kadastro işlemleri tamamlananlar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Buna göre, Çanakkale İlinde güncelleme ve kadastrosu tamamlanan toplam 1512 adette 9.214.811,41 m2 yüzölçümlü taşınmaz bulunmaktadır. 213 adette toplam 2.685.875,92 m2 yüzölçümlü taşınmazın da Kadastro Müdürlüğünce güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Güncelleme ve kadastro çalışmaları tamamlanan 1304 adette toplam 7.810.228,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın kıymet takdirleri tamamlanmış olup, diğerlerinin kıymet takdir çalışmaları devam etmektedir.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER

6292 sayılı Kanunun 12. maddesine göre; Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcılarına ya da paydaşlarına doğrudan satılabilecektir.

Tarım arazilerinin doğrudan satışı için müracaat süresi Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır.

Hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişidir. Tarım arazilerinin satışında da, bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme şartları uygulanır.

-Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar,

-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerler,

-Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar,

-Denizlerde kıyı kenar çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler,

-Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerler,

-Özel kanunları kapsamında kalan ve özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmaz.

Hak sahiplerine satılan taşınmazlardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri satış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası iade edilmez.

 Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   7261 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın


Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.77893.7941
Euro4.64954.6681
Hava Durumu
Anlık
Yarın
8° 5°